ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.  Általános rendelkezések

LádaVasút Élmény Kft. (adószám: 27838602-2-20, 8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2., e-mail cím: ladavasut@ladavasut.hu, telefonszám:  +36 30 6900 368, honlap: https://ladavasut.hu), a továbbiakban, mint szolgáltató, adatkezelő magára nézve kötelező erejűnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Ennek alapján az adatkezelő az adatkezelése során a jogszerűség, a tisztességes eljárás, és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmi jelleg, valamint az elszámoltathatóság alapelveinek szem előtt tartásával jár el.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát biztosítja.  Az adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai figyelembe vételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata a fentiek fényében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint alakul.

II.   A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, és időtartama

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályi rendelkezések teszik kötelezővé (törvényi felhatalmazáson alapul adatkezelés).

Az adatkezelő kifejezetten felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg az adatkezelő részére, úgy az adatközlő kötelezettsége az érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint

-a 2011. évi CXII. tv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, (Infotv.), továbbá

-a 2013. évi V. tv. – (Ptk.) és

-a 2000. évi C. tv.- ( Számv.tv.), valamint

-a 2007. évi CXXXVI. tv. – (Pmt.) és

-az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

III.  Ügyfél adatkezelések típusai

1. Az ügyfelekkel való szerződéskötés folyamata

a. Az adatkezelés célja: szerződéskötés az ügyfelekkel.

b. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1.) bekezdés a.)-b.) pontja alapján, illetve a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben foglaltak teljesítése.

c. A kezelt adatok köre: a szerződést kötő fél neve, székhelye/lakcíme, bankszámlaszáma, a döntéshozó és a kapcsolattartó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

d. Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a személyes adatokat a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

e. Adattovábbítás: az adatkezelő a személyes adatokat a g. pontban írt adatfeldolgozók részére továbbíthatja. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy az adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján egyéb hatóságok, vagy kormányzati szervek részére át kell adni az ügyfél személyes adatait. Ezen túl az adatkezelő átadhat továbbá ügyféllel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ez nemzetbiztonsági, jogérvényesítési, vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges, azzal azonban, hogy az adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Könyvelési- és számviteli feladatait ellátó megbízott személy részére, (illetve általa a NAV részére) illetve szükség esetén az általa esetenként megbízott jogi tevékenységet ellátó személy részére továbbíthatja.

f. Az adattovábbítás jogalapja: számviteli feladatok elvégzése esetén a számviteli jogszabályok, jogi feladatok elvégzése esetén a Ptk. rendelkezései.

g. Adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozók: a személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az adatkezelő teljesítse az ügyfél, és az adatkezelő között létrejött szerződést. Az adatkezelő ezen túl adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez, akik szintén hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, külön adatfeldolgozói szerződés alapján.

h. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a személyes adatok szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul, és a szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben az ügyfél a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve az adatszolgáltatást nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a szerződés nem jön létre.

2. Levelezés az ügyfelekkel

Amennyiben az érintett az adatkezelővel kapcsolatba kerül, úgy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mail üzenetet illetve postai küldeményt a küldő nevével, e-mail címével, illetve postai címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb nyolc év elteltével töröl.

3. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az adatkezelő tájékoztatást.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó,-illetve szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóságok tájékoztatás nyújtása, adatok közlése és átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. Ilyen megkeresés esetén az adatkezelő a megkereső hatóság részére- amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt, és az adatok körét megjelölte,- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IV. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, a hitelessége és a hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható,a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő olyan intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelése során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, vandalizmus, tűz,-és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek azonban az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre irányulnak. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen túl lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

V. Az adatvédelmi tisztviselő adatai, elérhetősége

A társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

VI. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, mely jogaival az érintett  az adat felvételénél jelzett módon élhet, az adatkezelőnek a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető, és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog a jelen adatkezelési tájékoztatóban az adatkezelőnél megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak a joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintet kérelmére az információkat az adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő legfeljebb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges, a vélemény nyilvánítás szabadságához, és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy stratégiai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történi kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, illetve profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy ha meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak, és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekkel is megállapítható, vagy ha az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés- korlátozásról, amellyel, vagy akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VII. Eljárási szabályok és egyéb rendelkezések

1. Eljárási szabályok és eljárási határidők

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslat jogával is.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő adatkezelési intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információk elektronikus úton kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

2. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nemvagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől, vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményről őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

3. Panasztétel joga

Amennyiben az érintett az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni, úgy az adatkezelőhöz fordulhat.

4. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06 1 391 14 00 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu) lehet élni.

6. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az adatkezelő az érintett által szolgáltatott személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

7. Eljárás olyan adatok kezelése esetén, amelyeket nem az érintettől szerez be az adatkezelő

Olyan személyes adatok kezelése esetén, amelyeket az adatkezelő nem az érintettől szerzett be, a GDPR vonatkozó rendelkezései (14. cikk)az irányadóak, vagyis ez esetben az érintettet a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett információkról tájékoztatni kell.

8. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Cookie kezelés

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A ladavasut.hu milyen sütiket és mire használ?

A ladavasut.hu a sütiket a következő célokból használja

információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
weboldalunk fejlesztése,
az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengén látóknak szánt oldalainkat látogatja.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.